O našich podmínkách

Vítejte v iBanFirst. Vytvořili jsme online platformu obchodního účtu iBanFirst, kde budete mít snadný přístup k základním finančním službám, potřebným pro byznys: obchodní účet IBAN, stejně jako možnost posílat a přijímat devizové platby a převody s vašimi obchodními protějšky (dále jen "Obchodní služba iBanFirst" nebo "Služba").

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Dohoda" nebo "Dohoda o službě") jsme se snažili vypracovat jasným a srozumitelným způsobem. Což je ale v realitě právního světa náročný úkol, tak prosím neváhejte a kontaktujte nás, pokud máte jakékoli otázky, nejste si něčím jistí, nebo pokud jednoduše chcete vědět více o postupech iBanFirst.

Následující podmínky krátce nastíní hlavní části dohody, nicméně celý dokument zahrnuje důležité informace a proto vám doporučujeme, abyste si je pečlivě přečetli v plném rozsahu.

iBanFirst předplatné obchodní služby (oddíl A)

Vy nám poskytnete základní informace týkající se vaší firmy: správce(i), příjemce(i) a uživatele(é). My následně poskytnuté informace ověříme (můžeme použít třetí stranu) a ověříme váš firemní účet, s výjimkou případů, kdy by vaše žádost byla zamítnuta kvůli rizikům nebo nebyla v souladu s předpisy (určuje náš tým, nebo třetí strana). Dáváte nám svolení k provádění těchto ověření, předávání těchto informací nebo údajů třetí osobě za účelem umožnění provádění těchto ověření a pravidelné aktualizaci informací. V opačném případě bychom byli povinni vám přístup ke službě odepřít.

Můžeme vás požádat o poskytnutí dalších informací o vaší společnosti a to kdykoliv. Tyto další informace budou nezbytné pro úspěšné dokončení našich kontrol a v souladu se zákony a předpisy, ke kterým jsme zavázáni jako schválený subjekt. V případě nedostatku dostatečných informací, vaše služby mohou být pozastaveny.

Vzhledem k velkému riziku krádeže identity, na základě doporučení národního dozorového orgánu (Národní banky Belgie a finanční inteligence Processing Unit), iBanFirst vyžaduje převod financí odeslaný z bankovního účtu uznané úvěrové instituce, vedeným jménem klienta. Tato první transakce bude rovněž analyzována v souladu se zákony o praní špinavých peněz, boji proti financování terorismu a jiných nezákonných finančních aktivit.

iBanFirst platforma obchodní služby (oddíl B)

Obchodní služba vám umožňuje otevřít obchodní účet IBAN a přijímat a odesílat devizové platby a převody. Zavazujeme se respektovat a chránit vaše soukromí, údaje a osobní informace. Vy řídíte váš byznys, sloužíte vaším klientům a chráníte jejich data, hlásíte a platíte vaše daně a dodržujete všechny relevantní a platné zákony a předpisy.

iBanFirst mezinárodní služba (oddíl C)

Do mezinárodní služby mají přístup všichni klienti obchodní služby iBanFirst. Mezinárodní služba poskytuje pokročilé funkce, které jsou k dispozici pouze společnostem, které podnikají v mezinárodním měřítku.

Poskytujeme službu, která umožňuje otevřít obchodní účty IBAN v jiných měnách než Euro a nabízí možnost provádět činnosti správy hotovosti, zahrnující měny mezi těmito účty. Směnné transakce mohou být prováděny prostřednictvím naší místnosti pro online obchodování. Máte přístup ke stejným operačním podmínkám a stejným nástrojům jako oddělení pro správu hotovosti největších mezinárodních skupin.

iBanFirst služba předplacené virtuální platební karty (Oddíl D)

Služba předplacené virtuální platební karty poskytuje firmám předplacenou virtuální platební kartu jako prostředek platby, pouze pro použití na internetu. Tato služba je vhodná k vyřízení faktur online a je vhodná pro firmy, které potřebují vyřídit značný počet faktur online.

Poskytujeme službu, která vám umožní vytvářet virtuální předplacené karty, kterými lze platit za vaše online objednávky nebo to umožnit vašim zaměstnancům. Karty lze nastavit tak, aby spravovaly přidělené prostředky podle rozpočtu určeného vaší společností.

iBanFirst služba Isabel 6 (Oddíl E)

Služba Isabel 6 umožňuje svým klientům využívat odborné znalosti a zvýhodněné cenové podmínky nabízené iBanFirst pro mezinárodní platby, přičemž používá rozhraní Isabel 6. Nabízíme vám proces, který vám umožňuje aktivovat Isabel 6 online. Všechny platby provedené se službou Isabel se automaticky provádí na platformě iBanFirst bez potřeby další autorizace.

Ukončení smlouvy a jiné právní postupy (sekce F)

Tuto dohodu můžeme ukončit z jakéhokoliv důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, nebo ihned za určitých okolností (např. nedodržení této dohody, vyplývající z vašeho jednání). Vy můžete tuto dohodu ukončit kdykoli, s okamžitou platností. Ukončení dohody vás nezprošťuje odpovědnosti k transakcím, které jste provedli.

iBanFirst založení společnosti (sekce G)

iBanFirst "založení společnosti" (dále jen „SCS“) je služba, která je nabízená ve spolupráci s úvěrovými institucemi (dále jen "banka“). Použití iBanFirst "založení společnosti“ zahrnuje přijetí všeobecných obchodních podmínek použití. Registrace k službě iBanFirst "založení společnosti“, také vyžaduje výslovné dodržování (i) konkrétních obchodních podmínek použití ("CPU“) související s touto službou iBanFirst, (ii) všeobecných obchodních podmínek použití této služby stanovených bankovním partnerem (dále jen "CGU bank“). Pokud není stanoveno jinak, tyto obchodní podmínky (CPU a CGU bank) mají přednost před touto dohodou v případě rozporu.

--------

iBanFirst dohoda o službě

Tyto všeobecné obchodní podmínky používání stanovují závaznou dohodu mezi majitelem, obchodní entitou nebo obchodní organizací, označenou jako "firma" na stránce registrace (někdy uváděné jako "vy", "váš/vaše", "uživatel", "klient", "jejich", "oni") a iBanFirst. Kopii této dohody si můžete vyžádat, jakož i jiné obsažené obchodní podmínky nebo dokumenty, k referenčním účelům a to kdykoliv v průběhu platnosti této dohody.

E-mailová adresa klientské služby IbanFirst je support@ibanfirst.com

ODDÍL A: iBanFirst registrace

Registrace

Služba IbanFirst je k dispozici výhradně organizacím (právnickým osobám) a jednotlivcům, kteří vykonávají obchodní činnosti a pouze pro platební účely. Služba IbanFirst není k dispozici osobám, které chtějí získat nebo provést platby pro soukromé účely.

Abyste mohli používat iBanFirst v rámci vaší obchodní činnosti, je třeba vaši společnost předběžně zaregistrovat. Během této registrace obdržíme důležité informace, jako je vaše jméno, název vaší společnosti, adresu vaší společnosti, e-mailovou adresu, číslo společnosti, kopii vašeho občanského průkazu a telefonní číslo. Pro dodržení regulací jsme povinni identifikovat (i) všechny skutečné majitele vašeho podnikání, (ii), hlavní(ho) akcionáře (osoby vlastnící nebo řídící činnosti prostřednictvím vlastnictví nebo kontroly, přímo nebo nepřímo, z 25% či více ze všech akcií nebo hlasovacích práv ve společnosti), stejně jako (iii), cíl a účel činnosti.

Kromě toho jsme ze zákona povinni ověřit, zda identifikované osoby nejsou považovány za „politicky exponované osoby“, nebo osoby, které jsou ve vztahu s politicky exponovanou osobou nebo jsou úzce spojené s politicky exponovanou osobou.

Politicky exponovaná osoba je jedinec s aktuální nebo předchozí významnou veřejnou funkcí, jako například: hlavy států, předsedové vlád, ministři, zástupci ministerstev, státní tajemníci; poslanci nebo členové podobného legislativního systému, členové řídících orgánů politických stran; členové nejvyšších soudů, ústavních soudů nebo dalších vysokých jurisdikcí, kde nelze vyžádat přezkoumání rozhodnutí, s výjimkou výjimečných okolností; vládní auditoři nebo členové správní rady centrální banky; velvyslanci, vedoucí projektu a vysocí důstojníci ozbrojených sil; členové provádějící administraci, řízení nebo pozorování státem vlastněných nástrojů; ředitelé, zástupci a členové rady mezinárodních organizací nebo osoby, které v nich mají podobnou úlohu.

Žádná z veřejných služeb uvedených výše nezahrnuje osoby, které vykonávají střední nebo nižší funkce. Rodinný člen politicky exponované osoby může být manžel/manželka nebo osoba ve svazku považovaném za ekvivalent; děti a jejich manželé nebo osoby ve svazku považovaném za ekvivalent; rodiče politicky exponované osoby. Osoby, které jsou úzce spojeny s politicky exponovanou osobou jako soukromé osoby, se mohou stát skutečnými vlastníky entity právní struktury spolu s politicky exponovanou osobou nebo mohou udržovat jakékoliv jiné obchodní vztahy s takovými jednotlivci, kteří jsou jedinými skutečnými vlastníky, kteří jsou jediní vlastníci entity nebo velmi dobře známé právní konstrukce, založené de facto ve prospěch politicky exponované osoby.

Jakožto uživatel musíte být schopni jednat jménem společnosti a zapojit ji do působnosti této dohody. Pokud jste ohledně tohoto informovali o vašem souhlasu, jako „vy“ se rozumí vy jako jedinec, stejně jako společnost takto určená. Kromě toho pokud se rozhodnete jako uživatel aktivovat na platformě nového uživatele, tato aktivace bude vaší celou a jedinečnou odpovědností, jakožto prvního uživatele správce účtu.

Po podpisu dohody o službě vám udělíme přístup k iBanFirst (dále jen „identifikační údaje vašeho obchodního účtu iBanFirst“). Musíte provést všechny kroky, pro zajištění ochrany přizpůsobených bezpečnostních prvků vašeho obchodního účtu iBanFirst (včetně hesla) tím, že je budete uchovávat v tajnosti a sdílet je pouze s oprávněnými zaměstnanci v rámci vaší společnosti. Pokud zjistíte, že některý z vašich přizpůsobených bezpečnostních prvků byl odcizen, ztracen, použit nebo došlo ke snaze o jejich použití jedincem bez vašeho souhlasu, musíte nás ihned informovat, odesláním e-mailu klientské službě iBanFirst (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Proces ověření a předplatné

Za účelem ověření vaší totožnosti, můžeme požadovat další informace například registrační číslo společnosti, DIČ, a je-li to vyžadováno, datum a místo narození. Můžeme požadovat i další informace k ověření vaší identity a vyhodnocovat rizika spojená s vaší aktivitou, například obchodní faktury, řidičský průkaz nebo jiný oficiální občanský průkaz, provozní licenci nebo finanční výkazy. Může se stát, že budeme muset svolat provedení auditu na místě a prošetřit dokumenty a registrátory, ověřující souhlas s touto dohodou. Neschopnost splnit jeden z těchto požadavků do patnácti (15) dnů může vést k pozastavení nebo ukončení vašeho účtu iBanFirst. Dáváte povolení iBanFirst shromažďovat další informace, které se vás týkají, třetím stranám a jiných identifikačním službám.

Po ověření vaší registrace budete mít přístup k vašemu účtu iBanFirst, stejně jako k vašim kontaktním údajům IBAN. Všechny příjmy a výdaje prováděné na tomto účtu budou pozastaveny, dokud neověříme vaši totožnost a roli v rámci vaší společnosti a dokud jsme nezpracovali všechna potřebná ověření shody.

Souhlasem s obchodními podmínkami této dohody, nám udělujete povolení získat informace o vás, poskytnout vaše informace třetím stranám a povolit těmto třetím stranám, aby nám poskytli výše uvedené informace. Berete na vědomí skutečnost, že shromážděné informace mohou zahrnovat vaše jméno, vaše předchozí adresy, historii vašich transakcí, jakož i další údaje o vás.

To se v podstatě týká sdílení informací, (a) které se týkají vašich transakcí v souladu s požadavky regulací a shody (b) které se týkají používání, správy a údržby služeb, (c) jejichž cílem je vytvářet a aktualizovat vaše výše uvedené záznamy, stejně jako zlepšit kvalitu služeb a (d) v rámci přípravy provádění procesu řízení rizik iBanFirst.

iBanFirst může tyto informace průběžně aktualizovat, aby zjistil, zda splňujete tyto požadavky.

Služba IBanFirst

Jakmile se se zaregistrujete do služby iBanFirst, musíte potvrdit, že jste občanem země, kterou jste uvedli při registraci vaší společnosti při otevření účtu iBanFirst (dále jen „určené země“), a že jste oprávněni provozovat profesní aktivity v této zemi.

Souhlasem s touto dohodou, dokládáte, že máte v úmyslu tyto požadavky dodržovat a pokračovat tak v rámci období vašeho používání služby.

Souhlasíte s tím, že budete používat iBanFirst výhradně pro transakce prováděné mezi vámi a vašimi protějšky, jako součást komercializace zboží v dobré víře, nebo legálních služeb. Nebudete požadovat ani používat osobní, finanční či transakční informace (dále jen „platební údaje“) pro účely jiné, než pro úhradu zboží a služeb. Budete dodržovat všechny vládní zákony, regulace a příkazy použitelné v rámci období vašeho používání služby.

Obchodní jednání

Souhlasíte s tím, že budete používat iBanFirst výhradně pro transakce prováděné mezi vámi a vašimi protějšky jako součást dobré víry komercializace zboží, nebo zákonných služeb. Nebudete požadovat ani používat osobní, finanční či transakční informace (dále jen "Platební údaje") pro účely jiné, než pro úhradu zboží a služeb. Budete dodržovat všechny vládní zákony, předpisy a příkazy použitelné v rámci vašeho používání služby.

ODDÍL B: IbanFirst obchodní služba

iBanFirst poskytování služeb

Poskytujeme online platformu, stejně jako Aplikační programovací rozhraní (API) (společně nazývané „rozhraní“), které vám umožňuje službu spravovat. Vyhrazujeme si právo po vás požadovat instalaci nebo aktualizaci softwaru, částečně nebo zcela, aby bylo nadále možné službu používat. Jediným možným způsobem, jak zadat platební instrukce iBanFirst, je zadat požadované údaje do rozhraní. Všechny platební příkazy, které jdou přes rozhraní, jsou pokyny společnosti iBanFirst učinit platbu jménem klienta.

Pokud nebyl platební příkaz zadán do rozhraní v souladu s pokyny a technickými opatřeními, zobrazenými v rozhraní (zejména v případě, kdy klient nedokončil všechna zobrazená povinná pole), iBanFirst to bude pokládat jako příkaz, který neprošel. Všechny platební příkazy mohou být prováděny pouze se souhlasem klienta po zadání údajů v rozhraní.

iBanFirst nebude zpracovávat žádné pokyny k platbě, pokud nemá účet dostatek prostředků k datu splatnosti. Platební příkaz může být odmítnut, pokud není v souladu se zákony a předpisy vztahujícími se k transakci.

Vlastnictví účtu IBAN a povolení zpracování finančního obnosu

Jakmile se ke službě zaregistrujete, otevřete účet (dále jen „IBAN účet“ nebo „účet“) a bude vám přiřazeno jedinečné číslo IBAN pro tento konkrétní účet. iBanFirst si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv žádost o otevření účtu nebo ukončit jakýkoliv obchodní vztah a to kdykoliv a bez nutnosti poskytovat jakýkoliv důvod, pokud se iBanFirst domnívá, že tento obchodní vztah by mohl ovlivnit jeho globální obchodní strategii.

Účet klienta není vkladový účet a na zobrazené částky se nevztahuje žádný úrok. Účet je hlavním účtem, který je otevřený v účetním registru v iBanFirst. Zůstatek na účtu se rovná výši účetních položek přepsaných pomocí částky, které klient převedl do iBanFirst a které jsou k dispozici iBanFirst pro umožnění provádění plateb, jakmile iBanFirst dostane od klienta pokyn.

Zůstatek účtu se může lišit v závislosti na platbách, které iBanFirst obdrží nebo provede na účtu klienta, v závislosti na debetních a kreditních převodech z bankovního účtu, stejně jako převody mezi těmito dvěma účty.

iBanFirst si vyhrazuje právo pozastavit jakýkoliv účet kdykoliv, z nestranných důvodů, vzhledem k jejich bezpečnosti nebo v případě neoprávněného použití. iBanFirst bude klienta informovat o tom, že byl účet pozastaven, pokud možno předem nebo nejpozději bezprostředně po tomto pozastavení, bude klienta bude informovat prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím zprávy na rozhraní, s výjimkou případů, kdy taková oznámení jsou zakázána zákonem nebo je nelze provést z bezpečnostních důvodů podle nestranných důvodů. iBanFirst bude muset tyto účty uvolnit a podle potřeby poslat nové přihlašovací údaje, jakmile důvody pozastavení již neexistují.

Přijetím této dohody dáváte svolení iBanFirst vlastnit, přijímat a vyplácet prostředky vaším jménem. Kromě toho dáváte povolení iBanFirst zvolit směrování fondů a síť pro zpracování vašich plateb (např. SWIFT, BACS, CHAPS nebo SEPA), stejně jako řízení jejich realizace. Také dáváte svolení iBanFirst nebo jeho platebním dodavatelům držet prostředky pro vyrovnání na vkladovém účtu vašeho jména, čekající na výběr prostředků ve váš prospěch v souladu s obchodními podmínkami této dohody. iBanFirst zřídí zúčtovací účet, kde budou prováděny platby podle této dohody. Jakákoliv platba provedená prostřednictvím tohoto účtu zúčtování bude považována za dokončenou a konečnou platbu iBanFirst ve váš prospěch.

Příjem a odesílání plateb

Služba je zodpovědná za převody, které jsou zpracovávány na sítích SEPA a SWIFT. Ostatní platební toky mohou být použity během registrace mezinárodní služby iBanFirst, nebo během registrace platební kartou iBanFirst.

iBanFirst si vyhrazuje právo pozastavit příjem nebo vystavení plateb v případě že je to nutné, z důvodu nevyřešených sporů nebo jiných podezřelých aktivit ve vztahu k vašemu používání služby nebo na základě administrativní, daňové nebo zákonné žádosti. V takovém případě vás o tom budeme krátce informovat a vysvětlíme naše důvody s výjimkou toho, kdyby to bylo protiprávní.

Obchodní služba iBanFirst umožňuje přijímat a provádět evropské a mezinárodní platby a převody pomocí měny Euro (nebo jiné) pro obchodní účely.

iBanFirst není povinen jakýmkoli způsobem provádět platby nebo transakce, pokud celková částka pro všechny budoucí platby, které mají být provedeny nebyla zajištěna na původním účtu iBanFirst, a tak je tomu i v případě, že zůstatek na účtu je částečně dostatečný pro provedení jedné z těchto transakcí. V případě nedostatečného zůstatku na účtu, může iBanFirst rozhodnout na základě vlastního uvážení, zneplatnit datum provedení platby, jakož i instrukce transakce v zahraniční měně, nebo dokonce pouze a jednoduše zrušit platební instrukce nebo zavřít pozice měny spojené s těmito platbami. Nicméně klient uhradí náklady za změnu a zrušení co nejdříve. Takováto úhrada může být provedena přímým inkasem z účtu s dostatečnými prostředky k uhrazení příslušné částky. Tato částka může být připsána přímo na účet iBanFirst. Částka k úhradě by měla zahrnovat všechny odchozí platby hybatele změn, pokud není účet příjemce registrován z důvodů nedodržování dohody nebo regulací, záleží na případu.

iBanFirst může odmítnout zpracovat odchozí platební příkaz, odesláním oznámení klientovi, pokud účet příjemce není registrovaný, kvůli nesouladu s dohodou nebo dokonce z regulačních důvodů, záleží na případu.

Konvenční zpětný převod

Pokud z důvodu nedostatečného zůstatku, klient potřebuje upravit datum provedení příkazu, zatímco platební příkaz nebyl zrušen, směnný kurz, který by byl použit k datu původního provedení příkazu může být aplikován k novému datu. Nicméně použití stejného směnného kurzu není povinnost iBanFirst a to v žádném případě. V takovém případě nebudou vráceny žádné další poplatky, na které bylo upozorněno na platformě a které byly zpracovány iBanFirst v rámci uplatňování dříve dohodnuté sazby ke dni provedení příkazu, budou iBanFirst uhrazeny klientem . Pokud se původně dohodnutý směnný kurz nevztahuje na nové datum provedení, bude dohodnut nový směnný kurz, platný pro nové datum provedení, a klient uhradí iBanFirst všechny poplatky a náhrady, které dluží, jako kdyby byl příkaz zrušen.

iBanFirst provede nový převod hlavní částky odpovídající provedenému převodu v reakci na požadavek klienta v následujících případech: (i) Pokud nechcete zrušit převod před jeho provedením; (ii) Pokud transakce nebyla schválena, nebo ji iBanFirst nemůže provést kvůli porušení této dohody; (iii) Pokud si přejete provést změnu (v takovém případě iBanFirst bude požadovat zrušení počáteční transakce); (iv) Pokud příjemce držitele účtu, banka nebo jiný poskytovatel transakce převod odmítne nebo jej odešle zpět.

iBanFirst výběr poplatků

Souhlasíte, že uhradíte poplatky (dále jen „poplatky“), které vám byly naúčtovány iBanFirst za službu popsanou v této dohodě. Tyto poplatky se vypočítají podle sazebníku poplatků, které jsou k dispozici na internetových stránkách iBanFirst.

Některé služby jsou nabízeny jako „balíčky“. Termín „balíček“ se vztahuje na všechny služby, včetně několika opatření. Předplatné „balíček“ je automaticky prodlužováno každý měsíc, s výjimkou případů, kdy klient výslovně upozorní iBanFirst, že si nepřeje předplatné obnovit. Ukončení předplatného se koná první den v měsíci, následujícím po aktuálním měsíci.

Vyhrazujeme si pro sebe právo přezkoumat naše poplatky a to kdykoliv. Jste také povinni uhradit veškeré daně a jiné poplatky vyžadované jakýmikoliv státními úřady, včetně a bez omezení případné daně ze zboží a služeb (včetně DPH), které se vztahují ke službám popsaným v této dohodě. Pokud máte prospěch z osvobození od daně, musíte nám poskytnout příslušný schválený certifikát nebo jakýkoliv jiný dokument o osvobození od daně, který považujeme za uspokojivý. Mějte na paměti, že dodržování sociální a daňové povinnosti, kterou tvoří i prohlášení, pouze záleží na vůli uživatele.

Naše práva o vymáhání

Pokud je to povolené v rámci belgického práva, budeme se s největším pravděpodobností domáhat částek, které nám dlužíte podle této dohody, odečtením příslušných částek z vašeho účtu IBAN. Neprovedení splátky, na základě naší žádosti, celková částka, kterou nám dlužíte, bude představovat porušení této dohody. Budete naúčtováni za vzniklé náklady na vyrovnání nákladů spojených s dalším vymáháním částek, které dlužíte, včetně a bez omezení právní poplatky, náklady za arbitráž nebo náklady za právní kroky, poplatky agenturám pro vymáhání poplatků a případný úrok.

Pravidla bezpečnosti a boje proti podvodům

Pod iBanFirst spadá zajištění ochrany platebních údajů, které má pod správou, stejně jako zavedení administrativních, technických a fyzických postupů na ochranu všech osobních údajů, týkajících se vás a vašich protějšků, uložených na našich serverech, aby se zamezilo jakémukoliv neoprávněnému přístupu, stejně jako i jakékoliv náhodné změně nebo ztráty.

Nicméně nemůžeme zaručit nemožnost neoprávněného překročení těchto opatření třetími stranami nebo použití vašich osobních údajů k nezákonným účelům. Souhlasíte s tím, že poskytujete vaše osobní údaje, stejně jako firemní údaje na vlastní nebezpečí. Doporučujeme vám přečíst si naše  Zásady ochrany osobních údajů,ve kterých popisujeme jak získáváme, používáme a spravujeme údaje, které jsme obdrželi.

Pravidla soukromí a ochrana dat

a. Soukromí: berete na vědomí, že jste obdrželi a zcela jste si přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů, které jsou začleněny do dohody odkazem, stejně jako, že jste si přečetli její podmínky. Naše zásady ochrany osobních údajů berou na vědomí váš souhlas týkající se získávání, používání, uchovávání a zpřístupnění údajů, které jste nám poskytli.

b. Ochrana údajů: ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. iBanFirst se zavazuje k dodržování příslušných zákonů o ochraně údajů, včetně a zejména zákonů, které jsou v souladu se směrnicí 95/46/EC Evropské unie (dále jen „Směrnice Evropské unie o údajích“), platná v Evropě, příležitostně pozměňována.

V souladu s touto dohodou a ohledně zpracovaných osobních údajů pod vaším jménem, se všechny části shodují na tom, že jste odpovědní za správu dat, zatímco iBanFirst je pouze zodpovědný za zpracování údajů. Osobní údaje zpracujeme v souladu s touto dohodou a pokyny, které nám čas od času přiměřeně poskytnete. Budeme chránit výše zmíněné osobní údaje odpovídajícími technickými a organizačními opatřeními. iBanFirst, v kapacitě vedoucího zpracování údajů, bude mít možnost jmenovat pomocná zpracování, určená ke zpracování osobních údajů, s výhradami, kdy výše uvedená pomocná zpracování jsou předmětem stejných požadavků, týkající se zpracování dat, jako těm, ke kterým se zavazuje iBanFirst.

Berete na vědomí skutečnost, že se iBanFirst spoléhá na vás, jakožto osoby, která má zákonné právo používat a zpracovávat osobní údaje, které jste nám poskytli. V důsledku toho se zříkáme jakékoliv odpovědnosti související s případnou stížností související se záležitostí s údaji, vznikající z jakéhokoliv jednání nebo opomenutí z naší strany, a to do té míry, kdy by výše zmíněné jednání nebo opomenutí vyplývalo z vašich pokynů.

c. Žádosti o údaje: budeme vás informovat (v přiměřené lhůtě), pokud obdržíme žádost od třetí osoby, pokoušející se získat přístup k vaším osobním údajům, nárok nebo relativní žádost o vaše závazky v souladu s příslušnými regulacemi o ochraně údajů; nebo jinou komunikaci přímo související se zpracováním jakýchkoliv osobních údajů v rámci této dohody.

iBanFirst poskytuje spolupráci a přiměřenou pomoc s ohledem na jakýkoli nárok nebo žádost, týkající se zpracování vašich osobních údajů, především tím, že vám poskytne podrobnosti o nároku nebo žádosti, zodpovězením na jakékoliv žádosti o přístup, úpravy nebo smazání vztahující se k údajům (v rámci stanovených regulací o ochraně údajů) a předáváním všech osobních údajů v našem vlastnictví ve vztahu k osobě vznášející nárok nebo žádost (v přiměřené lhůtě).

 

Sekce C: iBanFirst mezinárodní služba

iBanFirst mezinárodní (dále jen „SIP“) je služba, která usnadňuje firmám správu financí v cizích měnách. Tato služba poskytuje více funkcí než obchodní služba, například otevření IBAN účtu v cizí měně, převod měn s nejlepším možným směnným kurzem, přístup do obchodní místnosti online, stejně jako inteligentním způsobme poskytování vyhrazeného rozhraní k provádění a spravování vašich transakcí ve měně jiné než Euro.

Chcete-li použít službu SIP pro vaše podnikání, nejprve musíte projít rozsáhlým procesem ověřování shody, který je provedený vašim správcem účtu iBanFirst. Jakmile byly vyřešeny všechny tyto požadavky shody, a v případě že obdržíte dohodu z oddělení shody iBanFirst, budete informováni, že váš modul byl ve vaší platformě aktivován.

Služba SIP vyžaduje otevření alespoň jednoho IBAN účtu v eurech. iBanFirst povoluje každému klientovi otevřít další IBAN účty. iBanFirst může zamítnout požadavek klienta o otevření účtu bez nutnosti toto své rozhodnutí odůvodnit.

Klient se zavazuje neprovádět žádné transakce účtu za spekulativními účely nebo za účelem využití výkyvů směnného kurzu, a že účty a služby budou použity pouze pro směnné a platební transakce v rámci legitimních komerčních aktivit. Teoreticky žádné aktivity, provedené na účtech nemohou být zrušeny nebo anulovány na žádost klienta bez souhlasu iBanFirst. Například klient není v žádném případě oprávněn získat očekávané uzavření otevřených měnových mezer. Pokud v rozporu s touto regulací, iBanFirst přistoupí k zneplatnění nebo předpokládanému ukončení transakce nebo dohody, klient bude muset uhradit případné poplatky spojené s tímto zrušením nebo ukončením, které by vznikly na úkor škody iBanFirst. Jakýkoli druh dohody zaměřený na zneplatnění nebo ukončení transakce kvůli iBanFirst, v žádném případě neznamená, že se iBanFirst vzdává této kompenzace.

Klient se zavazuje, že nebude provádět transakci, pokud alespoň jeden z účtů zobrazuje debetní zůstatek a že se bude podrobovat všeobecným obchodním podmínkám užití.

Transakce z určitých činností nebo měn, (které jsou dostupné prostřednictvím služby ceníku online) budou dokončeny po telefonu.

V případě žádosti o Zajištění cizí měny (služba, kterou si iBanFirst vyhrazuje právo nabídnout či ne, jak uzná za vhodné), platí následující podmínky.

Časová období a částky, pro které jsou navrhovány zajišťovací smlouvy jsou omezeny na přiměřeně předvídatelný objem plateb, které klient musí uskutečnit nebo přijat během zajišťovacího období. Služba zajištění je pouze k dispozici v souvislosti s platebními transakcemi a nelze ji používat pro spekulativní účely. Žádost o pokrytí je vytvořena v souladu s postupy stanovenými pro tento účel na platformě. Podmínky navrhovaného pokrytí musí být ověřeny klientem na platformě. Jakékoliv pokrytí je zde na iBanFirst, aby zajistil uplatňování stanoveného směnného kurzu (i) na dohodnuté časové období a objemu plateb nebo (ii) na konkrétní datum a částku předem identifikované platby. Této záruky klient nabude až po přijetí podmínek pokrytí od iBanFirst a jakmile se objeví na platformě. Je výslovně chápáno, že ověření návrhu iBanFirst na platformě není dostatečné k potvrzení poskytnutí smlouvy o zajištění a že smlouva bude považována jako nepotvrzená pokud pokrytí a podmínky zajištění nejsou potvrzeny iBanFirst na platformě. Potvrzení smlouvy o zajištění nezbavuje klienta povinnosti reagovat na jakoukoliv žádost o požadované finance, jak je uvedeno níže. Kromě toho právo klienta na odvolání smlouvy o zajištění a získat žádost o směnný kurz zaručený smlouvou o zajištění, může být navíc předmětem podmínky, že skutečně zaplatil iBanFirst požadované částky v rámci příslušné lhůty. Pokud do tří (3) pracovních dnů od data smlouvy o zajištění, je kumulovaný objem ověřených plateb v garantované výši pokrytí menší než částka pokrytí, má klient možnost upozornit iBanFirst, (i) přeposlat nevyužitý zůstatek pokrytí na jeho účet, vedený v měně vyrovnání, uskutečněním platby v hodnotě zůstatku v měně vyrovnání (za částku rovnající se nevyužitému zůstatku vynásobené směnným kurzem, (ii) účtovat na měnu vyrovnání, ve měně vyrovnání, jakýkoliv zisk ze směny získané iBanFirst z prodeje nevyužitého zůstatku, nebo (iii) zaplatit iBanFirst potenciál devizových ztrát, vytvořených druhým zmíněným při prodeji nevyužitého zůstatku. Toto rozhodnutí je neodvolatelné.

Jak již bylo uvedeno výše, iBanFirst může nabízet všechny nebo část svých služeb za podmínky, že klient zaplatí (nebo poskytne doklad o zaplacení) během 48 hodin od žádosti o požadované prostředky. Tyto prostředky jsou určeny k ochraně iBanFirst proti riziku výchozího vyrovnání, vzniklého v souvislosti s úkony prováděnými iBanFirst pro poskytování svých služeb tomuto klientovi. Hodnota požadovaného finančního prostředku se může lišit podle typu služby a podle klienta nebo kategorií, do kterých klient spadá. Žádost o finanční prostředky se musí skládat z prostředků vyplacených na účet, který byl otevřený iBankFirst nebo jejím jménem; o čemž klient následně vyrozumí iBankFirst. Tyto prostředky jsou pak sloučeny do předpokládaných regulací, které ještě klient nevyrovnal. V tomto ohledu částky zaplacené v souvislosti s žádostmi o prostředky jsou brány jako zálohy na vyrovnání, které jsou odečteny z částek, které se ještě musí vyplatit v termínu pro vyrovnání očekávaných plateb. Všechny podrobnosti o žádosti o finanční prostředky a distribuce těchto prostředků v zálohách na regulacích jsou uvedeny v platformě. Při vznesení žádosti o prostředky, iBanFirst může klientovi pozastavit všechny nebo část svých služeb. Pokud iBanFirst neobdrží požadované prostředky ani doklad o zaplacení těchto prostředků do 48 hodin od vznesení žádosti o finanční prostředky, iBanFirst pak, na základě vlastního uvážení, může zrušit všechny transakce týkající se regulací vyžadující zálohu vyrovnání a tak zavřít všechny devizové pozice související s těmito postupy. Klient pak bude odpovědný za jakékoliv ztráty, vyplývající z uzavření těchto devizových pozic jakož i za jakékoliv další poplatky vznesené iBanFirst za zrušení postupů.

iBanFirst může stáhnout přímo z účtů klienta částky nezbytné pro vyřízení žádosti o finanční prostředky, stejným způsobem, kterým iBanFirst může vybrat jakékoliv nezbytné částky těchto účtů pro vyrovnání transakce a měnových poplatků a veškerá odškodnění vůči iBanFirst v případě, že klient neplní jakýkoliv smluvní závazek. Klient se výslovně vzdává práva na dožadování se kompenzace nebo výjimky za neplnění smluvních závazků jako vzdor platby finančních prostředků požadovaných ve spojení s dožadováním se finančních prostředků.

 

Sekce D: Služba předplacené virtuální platební karty iBanFirst

Služba předplacené virtuální platební karty poskytuje firmám předplacenou virtuální platební kartu jako prostředek platby, pouze pro použití na internetu. Tato služba je užitečná pro správu vyrovnání faktur online a je vhodná pro firmy, které potřebují vyřídit značný počet faktur online.

Poskytujeme službu, která vám umožní vytvářet předplacené virtuální karty pro placení vašich online objednávek, nebo to umožňuje vašim zaměstnancům. Karty lze nastavit ke správě přidělení finančních prostředků podle rozpočtu stanoveném vaší společností.

Pro používání předplacené virtuální platební karty iBanFirst je potřeba odsouhlasit konkrétní podmínky použití (dále jen „SPU“) vztahující se k této službě, k dispozici zde: https://www.anyti.me/legal/cgv-fr-vcn-ibanfirst-11avril2017.pdf/p>

Tyto „SPU“ jsou integrační součástí obchodních podmínek a mají před nimi přednost, v případě rozporu.

 

Sekce E: iBanFirst Isabel 6 modul

iBanFirst Isabel 6 (dále jen „Isabel modul“) je služba, která umožňuje uživatelům iBanFirst a účtům synchronizaci online, aby mohli těžit ze všech výhod iBanFirst, řešení mezinárodních plateb, přičemž nadále používají své normální rozhraní Isabel 6.

Dodržování všeobecných obchodních podmínek zahrnuje souhlas s tím, že platforma iBanFirst automaticky dokončuje platby prováděné v rozhraní Isabel, bez požadavku o další povolení. Transakce zahrnující směnný kurz nejsou výjimkou tohoto pravidla a budou automaticky dokončeny na devizovém trhu ihned a podle všeobecných obchodních podmínek a specifik klienta.

Aktivací modulu Isabel, klient chápe a akceptuje všeobecné podmínky používání Isabel: https://www.isabel.eu/content/dam/isabel6/contrib6/documents/en-US/gtc-be-Jun%202016-uk.pdf

 

 

Sekce F: licence, ukončení smlouvy a jiné právní postupy

Vaše uživatelská licence iBanFirst a naše ochranné známky

iBanFirst vám uděluje omezenou, osobní, neexkluzivní, odvolatelnou, nepřevoditelnou a nepřenosnou, jako dílčí, licenci pro elektronický přístup do služby iBanFirst a možnost ji používat výhradně k (a) akceptování a příjímání plateb, (b) spravování finančních prostředků, které obdržíte a (c) vytvářet žádosti pomocí služby iBanFirst, služby v kompatibilním souladu s touto dohodou a dokumentací, dostupnou na našich webových stránkách.

This licence includes the use of documentation, images, support pages and updates supplied by iBanFirst. If the updates are subject to new or complementary conditions, we will notify you or update this Agreement.

Tato licence zahrnuje použití dokumentace, obrázků, stránek podpory a aktualizace poskytnuté službou iBanFirst. Pokud jsou aktualizace předmětem nových nebo doplňujících podmínek, budeme vás informovat, nebo aktualizovat tuto dohodu.

Můžeme vám také pravidelně poskytovat některá loga, ochranné známky a další identifikátory iBanFirst (dále jen „ochranné známky iBanFirst“). V takovém případě můžete tyto dokumenty používat v souladu s Dohodou o ochranných známkách v platnosti s iBanFirst.

iBanFirst může kdykoliv omezit nebo zrušit vaše povolení používat ochranné známky iBanFirst. Všechna práva uvedena jinde než v Dohodě o ochranných známkách iBanFirst jsou výslovně vyhrazena pro iBanFirst. Příležitostně můžeme upravit ochranné známky iBanFirst. Pokud byly ochranné známky iBanFirst nebo Dohoda o ochranných známkách změněna, musíte použít (a) aktuální verzi ochranných známek iBanFirst a (b) ochranné známky v souladu s Dohodou o ochranných známkách iBanFirst.

Majetek

iBanFirst vám uděluje omezenou licenci k používání iBanFirst služby, tak jako je to popsáno v této dohodě a podléhá jí. Všechny výše uvedené články jsou neprodejné a jsou chráněné licencí, a my si vyhrazujeme všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena v této dohodě.

iBanFirst služba, je chráněna autorskými právy, komerčním (obchodním) tajemstvím a dalšími právy na duševní vlastnictví. Vlastníme všechny zájmy, tituly a jiná práva duševního vlastnictví (jak je definováno níže), v souvislosti s iBanFirst službou, stejně jako všechny duplikáty služby iBanFirst.

Pro účely této dohody pojem „duševní vlastnictví“ odkazuje na všechna patentovaná práva; autorská práva, včetně autorských práv odvozených z práce; morální práva; práva propagace; ochranné známky, obchodní prezentace a práva značky služby; práva úcty; práva na komerční (obchodní) tajemství; stejně jako jiná stávající nebo budoucí práva duševního vlastnictví včetně požadavků a registrace, prodloužení a případné rozšíření v souladu s kterýkoliv státem, zemí, územními zákony nebo jakékoli jiné jurisdikce.

Můžete si buď vybrat nebo přijat naše vyzvání k odeslání komentářů nebo připomínek ohledně služby iBanFirst, včetně a bez omezení, nápadů jak vylepšit naše produkty nebo iBanFirst (dále jen „Nápady“).

Odesláním komentáře nebo připomínky, berete na vědomí, že je vaše komunikace zdarma, nenucená a bez omezení a že nebudete vystavovat iBanFirst fiduciárním požadavkům nebo jakýmikoliv jiným, a že můžeme využít tohoto komentáře nebo připomínky volně, aniž bychom vám platili jakoukoliv další kompenzaci, a/nebo zveřejnili vaši myšlenku nedůvěrným způsobem nebo komukoliv jakýmkoliv jiným.

Kromě toho berete na vědomí, že přijetí vašeho podání neznamená v žádném případě, že by se iBanFirst vzdal svého práva na užívání podobné nebo související myšlenky, o které iBanFirst dříve věděl, která mohla být vytvořena jeho zaměstnanci nebo kterou mohl získat díky zdrojům jiným, než vámi.

Doba trvání

Tato dohoda vstoupí v platnost v dohodnutém termínu (elektronické přijetí) a pokračuje až do ukončení vámi nebo iBanFirst.

Právo zrušení/ právo na odvolání

Protože berete v úvahu regulace obsažené v Ekonomickém právním kodexu, výslovně se zříkáte práva na odvolání a to z pohledu bezprostřední povahy poskytované služby.

Poskytování služeb zahrnuje ověření konstitutivního souboru, služba, kterou iBanFirst splní bezprostředně po obdržení požadovaných dokumentů a informací.

Ukončení

Tuto dohodu můžeme ukončit z jakéhokoliv důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, nebo ihned za určitých okolností (například v případě porušení této dohody vyplývající z vašeho jednání). Ukončení vás nezbavuje vašich závazků, pokud jde o jakékoliv provedené transakce, jakýmkoliv způsobem.

Tuto dohodu můžete ukončit zavřením účtu iBanFirst kdykoliv, v souladu s pokyny účtu iBanFirst, které jsou k dispozici na našich webových stránkách. Tuto smlouvu můžeme ukončit a zavřít váš iBanFirst účet s výpovědní lhůtou dva měsíce, dodržením obchodních podmínek.

Váš přístup k službě můžeme pozastavit, nebo můžeme okamžitě ukončit tuto dohodu, pokud zjistíme, že dle našeho uvážení nejste oprávněni službu získat vzhledem k rizikům spojeným s vašim používáním iBanFirst, včetně a bez omezení, v případě významného rizika kreditu nebo podvodu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.

Kromě toho iBanFirst může pozastavit poskytování služeb klientovi s okamžitou účinností a bez předchozího oznámení klientovi, a to kdykoli, nebo může podniknout další opatření, které bude iBanFirst považovat za užitečné v případě výskytu jedné z těchto událostí níže (ohledně skutečnosti, kdy by klient v takovém případě ihned informoval iBanFirst):

(i) Pokud iBanFirst považuje sekci A.3 za vhodnou;

(ii) Pokud klient porušil příslušná pravidla za podmínek stanovených podle této dohody, pokud bylo zjištěno porušení a pokud iBanFirst klienta informoval prostřednictvím doporučeného dopisu s potvrzením o přijetí, ale ten zůstal po 10 dnech nezodpovězen

(iii) v případě porušení závazků klienta nebo pokud má iBanFirst důvodné podezření, že klient vážně porušil příslušná pravidla podle této dohody (zejména v případě, kdy má iBanFirst podezření, že služby budou využívány pro nezákonné nebo neoprávněné účely, jak je uvedené v této dohodě);

(iv) Pokud iBanFirst nemusí udržovat smluvní vztah a/nebo nadále provádět transakce, zcela nebo částečně, kvůli příslušným právním předpisům, změně ovlivňující postavení nebo povolení, ze kterých iBanFirst profituje, nebo na základě jakéhokoliv rozhodnutí přijatého příslušnými orgány, ať už z Belgie nebo jiné země;

(v), pokud se zdá, že klient není schopen vyrovnat své dluhy, zejména v rámci všech opatření povolených zákonem, v případě procesu reorganizace vydané rozhodnutím soudu, vyhlášení bankrotu nebo jakékoliv jiné zaplacení společného dluhu nebo jiné kolektivní dohody s věřiteli, nebo pokud klient obnoví svou činnost, nebo ji může obnovit celou nebo částečně a

(vi) pokud klient neodpoví, nebo odpoví po plánovaném termínu nebo odpoví na požadavky iBanFirst neúplným nebo nesprávným způsobem.

(vii) Pokud první převod prostředků vyžadoval ověření absence krádeže identity, vydané z bankovního účtu, uznávané úvěrové instituce (otevřené klientem, jeho jménem) nebyl proveden v tříměsíčním zpoždění (3 měsíce).

Efekty ukončení

Po ukončení a uzavření vašeho iBanFirst účtu, okamžitě ukončíme váš přístup ke službě. Zavazujete se provést všechny nevyřízené transakce, okamžitě odstranit všechny údaje vztahující se k vašemu účtu a nepobírat žádné další transakce prostřednictvím této služby.

Ukončení vás nezbavuje povinností stanovených v této dohodě, a iBanFirst se může rozhodnout držet požadované prostředky, při čekání na řešení jiných podmínek nebo povinností stanovených touto dohodou. iBanFirst si vyhrazuje právo vybírat poplatky a platby spojené s výše uvedeným ukončením.

Odpovědnost

Bez ohledu na jakékoliv opačné ustanovení imperativních zákonů, jsou všechny povinnosti vůči iBanFirst povinnostmi snažit se jednat ve svém nejlepším zájmu, a neposkytovat podivné výsledky. Kromě toho zodpovědnost iBanFirst je omezena na úmyslné chyby, stejně jako následné závažné zanedbání.

Aniž by tím byla dotčena ostatní prohlášení o nenesení odpovědnosti a omezení uvedená v těchto podmínkách použití, iBanFirst za žádných okolností nenese odpovědnost za ztráty vyplývající z nepředvídatelné události.

Okolnosti uvedené dále představují případ vyšší moci: všechny události, předvídatelné či nikoliv, které jsou přiměřeně mimo kontrolu iBanFirst; v tomto ohledu je tento seznam případů vyšší moci nevyčerpatelný.

(i) technická závada ovlivňující iBanFirst IT systém prostřednictvím počítačového viru, nebo jiné problémy nebo incidenty, které ovlivňují komponent počítačů, hardware, software nebo vyplývající z přetížení systému, které iBanFirst nemohl přiměřeně předvídat;

(ii) selhání proudu, požár, záplavy a jiné přírodní katastrofy (ať je příslušné orgány považují jako takové nebo ne);

(iii) stávky zaměstnanců iBanFirst, nebo některého z pracovníků dodavatele nebo třetí strany;

(iv) Operace provedené na základě pokynů osob se sílou de facto v případě války, nepokojů, stávek nebo okupace zahraničními a ilegálními vojsky;

(v) rozhodnutí přijatá belgickými úřady, nebo jinou zemí;

(vi) chyby, selhání systému nebo jiné, ovlivňující belgické a zahraniční telekomunikační služby (včetně poskytování přístupu na Internet), poštovní služby, služby soukromé dopravy, jakož i veškeří poskytovatelé veřejných služeb podle definice ve směrnici 2000/31/CE z 8. června 2000 o některých právních aspektech vztahujících se k veřejným službám, jako je elektronický obchod, na vnitrostátním trhu; stejně jako

(vii) neplnění smluvních závazků ovlivňující dodavatele iBanFirst, včetně například partnerských bank, které iBanFirst vybral pro provádění devizových transakcí obsažených ve vlastní službě, nebo provádění plateb v této souvislosti.

V případě, kdy je iBanFirst zodpovědný, jak vyplývá z této dohody, a nestanoví-li zákon jinak, jeho odpovědnost bude omezena na nutné ztráty, předvídatelně a nevyhnutelně způsobené iBanFirst a žádných okolností nepovede k vyplácení náhrady za vzniklé ztráty (například a bez omezení: finanční ztráty, prodejní ztráty, ztráta reputace nebo jiné aspekty nebo ztráta vzniklá klientovi v důsledku právní akce zahájené třetí stranou).

Bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení imperativních zákonů, odpovědnost iBanFirst podle těchto ustanovení bude vždy omezena na transakce a směnné poplatky zaplacené do iBanFirst v rámci rozmezí služby, za kterou nese odpovědnost.

Klient bere na vědomí případnou volatilitu směnných kurzů cizích měn. iBanFirst nenese odpovědnost vůči klientovi za případné ztráty, vyplývající z kolísání směnných kurzů cizích měn.

Za žádných okolností iBanFirst nenese odpovědnost vůči klientovi za případné ztráty způsobené, zcela nebo zčásti, neschopností klienta plnit své závazky. iBanFirst nemusí nést odpovědnost za případné nepřesnosti informací dobrovolně nebo nedobrovolně uvedených klientem, v rámci rozhraní využívání platformy.

Pokud klient poruší své závazky nebo hrozí, že nebude dodržovat jeden z jeho závazků, týkajících se iBanFirst (například v případné restrukturalizaci postupu, předmětu soudního příkazu, nebo jiného podobného postupu platebního vymáhání), odpovědnosti a budoucí závazky klienta, jakékoliv druhu, pokud jde o iBanFirst, budou splatné ihned.

Klient nemá nárok na žádnou kompenzaci. Nicméně, všechny splatné závazky vůči iBanFirst, stejně jako závazky iBanFirst týkající se klienta (pokud nejsou ve stejných nominálních hodnotách měny), jsou propojeny a budou vzájemně odečteny iBanFirst (a pouze iBanFirst), včetně případů platební neschopnosti řízení, restrukturalizaci objednávky, zabavení nebo jiné situaci včetně vlastních práv věřitelů (více přidružení), v souladu s povinnými ustanoveními Belgických zákonů.

iBanFirst se může vyslovit z vlastního podnětu, k odsouhlasení pohledávek vůči klientovi, stejně jako i všech částek, které dluží. Je-li to nezbytné, směnný kurz, který je zapotřebí v rámci této kompenzace bude uplatněný na základě příslušného směnného kurzu, který je k dispozici v den směny.

iBanFirst nenese žádnou odpovědnost vůči klientovi nebo jakýmkoliv způsobem není odpovědný za škody a jakékoliv přímé nebo nepřímé ztráty, vzniklé klientovi nebo třetí osobě, vyplývající z odmítnutí požadavku klienta, bez ohledu na jeho povahu.

Stížnosti

Abychom mohli reagovat na váš požadavek co nejrychleji a nejúčinněji, iBanFirst má zavedené dva způsoby vyřizování stížností.

Technická podpora

"Technická podpora“ poskytuje odbornou podporu požadavků týkajících se operačních služeb iBanFirst nebo poruch systému.

Ačkoli můžete vznést váš požadavek na technickou podporu telefonicky, abychom lépe pochopili příslušné problémy, vždy doporučujeme podat stížnost prostřednictvím e-mailu na support@ibanfirst.com, kde jasně uvedete název vašeho účtu, nebo identifikátoru platby (začínající znakem „#“), které se to týká.

Uveďte povahu dotazu/technický problém, se kterým jste se setkali. Pak budeme moci poslat váš email na příslušné oddělení. Náš tým technické podpory se vám bude snažit co nejdříve pomoci.

Stížnosti klientů

"Stížnosti klientů“ poskytují specializovanou podporu libovolnému klientovi, který aktivně používá službu iBanFirst a který vyjádřil nespokojenost ve vztahu k jakékoliv z těchto služeb.

 

Všechny stížnosti a spory, ať už jsou jakékoliv povahy, budou podléhat uvedenému procesu, podle doporučení a požadavků našich regulátorů v bance National Bank of Belgium (BNB).

 

Pro lepší pochopení souvisejících problémů vždy doporučujeme podat stížnost prostřednictvím e-mailu na complaints@ibanfirst.com, kde jasně uvedete název vašeho účtu nebo identifikátora platby (začínající znakem „#“), které se to týká.

 

Prosím ujistěte se, že vaše zpráva obsahuje důvod stížnosti. Pak budeme schopni snadno nasměrovat váš e-mail na oddělení správy stížností. Celý náš zákaznický tým má školení o rozpoznání a správě stížností, a všichni členové týmu znají náš postup hlášení ve vnitřní hierarchii. Následně: (i) vám pošleme písemné potvrzení, že jsme obdrželi vaši stížnost; (ii) vás budeme kontaktovat, pokud budeme potřebovat další informace týkající se této záležitosti; (iii) analyzovat váš problém a vaše obavy a poskytovat další informace v podobě podrobné odpovědi podávající vysvětlení pro naše rozhodnutí a uvedeme důvody našeho jednání.

 

Pokud i přesto nebudete spokojeni s naší reakcí, máte právo jednat nejvhodnějším způsobem a to i cestou soudní nebo rozhodčí (podle ustanovení smlouvy).

 

 

Sekce G: iBanFirst založení společnosti

iBanFirst založení společnosti (dále jen „SCS“) je služba nabízená ve spolupráci s úvěrovými institucemi (dále jen „banka“). Použití iBanFirst založení společnosti zahrnuje přijetí všeobecných obchodních podmínek použití. Při registraci k iBanFirst založení společnosti, musíte výslovně dodržovat (i) konkrétní obchodní podmínky používání („CPU“) související s touto službou iBanFirst, (ii) všeobecné obchodní podmínky používání příslušného bankovního partnera (dále jen „banka CGU“) této služby. S výjimkou výslovného povolení, tyto obchodní podmínky (CPU a CGU bank) mají přednost před touto dohodou v případě rozporu.

Přihlášením k odběru iBanFirst založení společnosti, dáváte iBanFirst právo povolit výše uvedeným úvěrovým institucím (a) přístup k účtu, vašim údajům a původním dokumentům nám zaslaný při otevíraní účtu a aktivaci služby (b. ) do vašich platebních údajů iBanFirst.

Různé

Pokud je některé z ustanovení uvedených v dohodě nepoužitelné nebo nelegální, v celku nebo v části, ostatní (nebo ostatní části) budou platit v plném rozsahu.

Klient nemusí převést, žádným způsobem, zisk v rámci dohody stanovený touto dohodou, nebo podobně, z jakékoliv dohody dosažené v rámci uvedené dohody, bez předchozího písemného souhlasu iBanFirst.

Skutečnost, že iBanFirst nezavedl jakákoliv z těchto ustanovení v této dohodě, a to kdykoli, nebude vnímána v žádném případě jako osvobození uplatnit toto ustanovení a odpovídající zákony k pozdějšímu datu). V případě konfliktu mezi touto dohodou a potvrzením o provedené transakci odeslané klientovi jménem iBanFirst, výše uvedené bude mít přednost před dohodou.

Rozhodné právo a příslušný soud

Tato dohoda, stejně jako všechny transakce a opatření, prováděné uplatňováním rámcové dohody, stanovené touto dohodou, se řídí belgickými zákony.

Příslušnými soudy jsou bruselské francouzsky mluvící soudy, v případě sporů týkajících se této dohody a všech transakcí a opatření prováděné při uplatňování rámcové dohody stanovené touto dohodou.

Otevření účtu a/nebo používání služeb celkově nebo zčásti, představuje úplné a bezpodmínečné přijetí těchto obchodních podmínek použití a ve stanovených případech, konkrétních obchodních podmínek použití. Jste vázáni konkrétními obchodními podmínkami použití, které nabývají platnosti, jakmile si objednáte službu, nebo otevřete účet, s výjimkou pokud vládní orgán nebo správní orgán požádá o jejich změnu (v tom případě, se změna nevztahuje na vaše předchozí objednávky).

To také platí i pro možnost iBanFirst měnit tyto zvláštní obchodní podmínky použití. Na tyto změny budete upozorněni e-mailem nebo prostřednictvím viditelného oznámení na webových stránkách, kdykoliv jsou implementovány.

Jakékoliv používání služeb po aktualizaci, a/nebo oznámených změnách se má za plné přijetí obchodních podmínek použití, tak aktualizovaných a doplněných.