Obsah těchto zásad ochrany osobních údajů je pouze informativní. V případě sporu je pouze Francouzká verze těchto zásad právně závazná.

a. Důvěrnost: Berete na vědomí, že jste obdrželi a přečetli si naše zásady ochrany osobních údajů - dále jen "Smlouva" - v plném rozsahu a souhlasíte s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů, které jsou vázány a zahrnuty do této smlouvy odkazem.

Naše zásady ochrany osobních údajů zahrnují váš souhlas se shromažďováním, používáním, uchováváním a zveřejňováním osobních údajů a dalšími uvedenými záležitostmi, které popisují, jak a pro jaké účely shromažďujeme, používáme, uchováváme, zveřejňujeme a chráníme údaje, které nám poskytnete.

b. Ochrana dat: Ochrana osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Společnost iBanFirst se zavazuje dodržovat platné zákony na ochranu osobních údajů a zákony v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů); dále jen "nařízení".

Osobní data

Pokud jde o osobní údaje zpracovávané ve vašem zastoupení v souladu s touto Smlouvou, všechny strany se shodují, že jste odpovědní za kontrolu těchto údajů, iBanFirst je odpovědný pouze za jejich zpracování. Budeme zacházet s osobními údaji v souladu s touto smlouvou a s pokyny, které nám čas od času odůvodněně poskytnete. Tyto osobní údaje budeme chránit pomocí vhodných technických a organizačních opatření. Jako správce údajů může iBanFirst přiřadit třetím osobám, aby zpracovávaly osobní údaje za předpokladu, že tyto třetí strany podléhají stejným povinnostem, jaké jsou uloženy iBanFirstu, pokud jde o zpracování dat.

Berete na vědomí, že iBanFirst se na Vás spoléhá, pokud jde o rozsah, v jakém jsme oprávněni používat a zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete. Proto nebudeme odpovídat za jakékoli nároky jakékoli osoby, které vyplývají z jakéhokoli jednání nebo opomenutí z naší strany, pokud takové jednání nebo opomenutí je výsledkem vašich pokynů.

Účel zpracování

Prostřednictvím poskytování služeb iBanFirst, kontaktních formulářů, výměn a různých dokumentů může iBanFirst shromažďovat osobní údaje, které se vás týkají. Účelem těchto činností je:

 • Plnění Klientské smlouvy v souvislosti s poskytováním služeb iBanFirst nebo s přijetím předsmluvních opatření
 • Dodržování nařízení
 • Oprávněné zájmy společnosti iBanFirst (ochranná opatření, boj proti podvodům, bezpečnosti atd.),
 • Zlepšení služeb iBanFirst
 • Komerční průzkum a marketingové využití.

Příjemce dat

iBanFirst (včetně mateřské společnosti a jejích poboček / dceřiných společností) je příjemcem vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje, ať už v individuální nebo agregované podobě, nikdy nejsou předávány třetí straně, a to bez ohledu na případy uvedené výše a níže. Ani iBanFirst, ani žádný subdodavatel třetí strany neuvádí osobní údaje návštěvníků a uživatelů na webové stránky / aplikace iBanFirst. iBanFirst si vybírá své subdodávky třetích stran a zajišťuje, aby metody zpracování byly slučitelné s aplikací nařízení a jeho použitelnými transpozicemi.

Některé z vašich osobních údajů mohou být sděleny v následujících případech:

 • Dodavatelům, subdodavatelům třetích stran, partnerům v rámci provádění Klientských smluv na podporu poskytování služeb iBanFirst a / nebo provádění opatření k dodržování nařízení (mimo jiné boj proti podvodům, praní peněz a financování terorismu atd.).
 • V rámci uplatňování našich Všeobecných podmínek
 • Pro oprávněné zájmy společnosti iBanFirst (ochranná opatření, boj proti podvodům, bezpečnosti atd.),
 • V souvislosti s žádostmi příslušných orgánů
 • Pro nákup / prodej aktiv iBanFirst.

Doba použitelnosti: Uložení dat

Vaše osobní údaje uchovává společnost iBanFirst pouze po dobu odpovídající účelu kolekce, s výjimkou uplatnění regulačních lhůt uchovávání údajů (včetně v souvislosti s aplikací směrnice EU 2015/849 a jejích použitelných transpozic).

V případě, že jsou vaše údaje shromážděny na základě vašeho souhlasu, použijeme jej pouze po dobu, kdy je váš souhlas udělen. Jakmile je váš souhlas zrušen, vaše data jsou uchovávána na minimální dobu nezbytnou pro splnění opatření nezbytných pro uplatnění vašich práv.

Pokud jsou vaše údaje používány k poskytování služeb iBanFirst, jsou uchovávány po přiměřenou dobu, která je omezena na splnění sledovaného cíle, a to i na minimální dobu nezbytnou pro splnění opatření požadovaných pro uplatnění vašich práv.

Místo skladování

Vaše osobní údaje shromážděné od společnosti iBanFirst mohou být uchovávány a převáděny mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen "EHP"), zejména za účelem sdělování osobních údajů (viz "Příjemci údajů").

Servery iBanFirst se nacházejí v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření spojená s vašimi údaji jsou podrobně popsána v našich Všeobecných podmínkách

Právo na přístup a komunikaci údajů

Máte právo na volný přístup k údajům, které iBanFirst o vás má.

Právo na vymazání (vymazání) údajů

V určitých případech, s výjimkou uplatňování regulačních povinností týkajících se zejména provádění směrnice EU 2015/849 a jejích použitelných transpozic, máte právo požadovat vymazání (trvalé vymazání) vašich dat u iBanFirst.

Právo na přenositelnost

Údaje, které o vás máme, vám mohou být sděleny jasným, čitelným a běžně používaným formátem.

Právo opozice

Můžete se kdykoli postavit proti zpracování údajů, které se vás týkají. Výkon tohoto práva je možný pouze v jedné z následujících dvou situací:

 • Pokud je výkon tohoto práva založen na oprávněných důvodech, nebo
 • Pokud je účelem tohoto práva zabránit tomu, aby shromážděné údaje byly používány pro komerční účely.

Prosazování vašich práv

Chcete-li uplatnit vaše práva nebo požadovat další informace, napište na privacy@ibanfirst.com.

Doba odezvy

Společnost iBanFirst se zavazuje reagovat na vaši žádost o přístup, opravu nebo námitku nebo jakoukoli další žádost o informace v přiměřené lhůtě, která nesmí překročit jeden (1) měsíc ode dne obdržení vaší žádosti.

Právo podat stížnost u orgánu dozoru

Máte právo kontaktovat kontrolní úřad ve vaší určené zemi, který je zodpovědný za přijímání stížností týkajících se zpracování vašich údajů, které provozuje iBanFirst.

Cookie Policy

Obecné informace

Společnost iBanFirst jako vydavatel těchto stránek může umístit soubor cookie na pevný disk vašeho terminálu (počítač, tablet, mobilní telefon atd.), aby byla zajištěna plynulá a optimální navigace při používání našich webových stránek.

"Cookies" jsou malé textové soubory s omezenou velikostí, které nám umožňují rozpoznat počítač, tablet nebo mobilní telefon, abychom personalizovali služby, které nabízíme.

Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie vás nijak nezaznamenávají podle jména. Používají se výhradně pro vlastní potřebu, abychom zlepšili interaktivitu a výkon našich webových stránek a posílali vám obsah relevantní vašim zájmům. Žádná z těchto informací není sdělena třetím stranám, s výjimkou případů, kdy společnost iBanFirst získala váš předchozí souhlas, nebo pokud je tato informace vyžadována zákonem, příkazem soudu nebo jakýmkoli správním nebo soudním orgánem oprávněným jej znát.

Předvolby cookie

iBanFirst vám umožňuje kdykoli přijmout nebo odmítnout použití souborů cookie. Od prvního připojení k webové stránce iBanFirst se v horní části stránky zobrazí banner. Stručně představují informace o uložení souborů cookie a podobných technologií. Tento banner vás varuje, že pokračováním v navigaci na webových stránkách souhlasíte s použitím souborů cookie ve svém navigačním zařízení. Tím, že zavřete banner zápatí, považujete také za souhlas s používáním souborů cookie.

V závislosti na typu souboru cookie může být nezbytné získat souhlas.

1. Cookies, které nevyžadují souhlas

Některé soubory cookie jsou vyloučeny z předchozího shromáždění vašeho souhlasu, pokud jsou nezbytně nutné pro údržbu webové stránky nebo mají výhradní účel umožnit nebo usnadnit komunikaci elektronickými prostředky. Ty zahrnují ID relace, ověřování, cookies relací vyvažování zátěže a soubory cookie pro přizpůsobení vašeho rozhraní. Tyto soubory cookie jsou plně předmětem těchto zásad cookie, pokud jsou vydávány a spravovány iBanFirst.

2. Cookies vyžadující váš předchozí souhlas

Tento požadavek se vztahuje na soubory cookie vydané třetími stranami, které jsou popsány jako "trvalé", pokud zůstanou v terminálu prohlížeče, dokud nebudou odstraněny nebo vyprší. Vzhledem k tomu, že soubory cookie jsou vydávány třetími stranami, jejich používání a ukládání podléhají vlastním zásadám ochrany osobních údajů. Tato skupina souborů cookie zahrnuje soubory cookie pro měření publika, reklamní soubory cookie a soubory cookie pro sdílení v sociálních sítích.

Soubory cookie pro měření publika vytvářejí statistiky týkající se používání a použití různých prvků webové stránky iBanFirst (například obsahu, který je konzultován). Tato data umožňují neustálé zlepšování marketingových a komunikačních materiálů iBanFirst. Na tomto webu je použit nástroj pro měření publika. Můžete proti použití těchto plotrů postavit nastavením prohlížeče.